Villkor

Försäljningsvillkor

Version 2018:1 gäller från och med 1 Januari 2018.

Inledande bestämmelser

 1. Tillämplighet

Traskungen AB:s (”Traskungen”) Allmänna Försäljningsvillkor gäller för leverans av produkt och tjänst till kund från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Traskungen publicerade försäljningsvillkor.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

 1. Produktinformation

Varorna som presenteras på Traskungens webbsida utgör Traskungens ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Traskungens webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

 1. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Traskungens webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Traskungen äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Traskungens priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av Traskungen.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

Fråga oss om fraktkostnader. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Varor kan ej avhämtas hos Traskungen AB.

 1. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Traskungens bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum om inte annat framgår av fakturan. Vid försenad betalning har Traskungen rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Traskungen tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Traskungen måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Traskungen AB.

Produkterna förblir Traskungens egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Traskungen rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Fråga oss gärna om olika betalningsalternativ.

 1. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Traskungen AB accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din order” via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Traskungens lager, erhåller kunden via mejl en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

 1. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Traskungen anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Traskungens lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Traskungen till transportör.

Traskungen bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

 1. Återköp

Traskungen accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (10) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Traskungen eller faktureras separat.

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Traskungen, företrädesvis via Mitt Konto – Orderhistorik på Traskungens webbsida och där skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte innebär att Traskungen godkänt återköpet. Kunden ska returnera produkten till Traskungen tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om ärendenummer. Retur godkänd av Traskungen ska vara Traskungen tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

 1. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Traskungen, företrädesvis via Mitt Konto – Orderhistorik. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Traskungen. 

 1. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Traskungen, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Vid reklamation ska kund kontakta Traskungen, företrädesvis via Mitt Konto – Orderhistorik på Traskungens webbsida och skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Traskungen tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Traskungen vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Traskungen rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Traskungen förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten. Om produkten inte skulle vara felaktig kommer reklamationen inte accepteras.

 1. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Traskungen lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor. 

 1. Ansvar

Föreligger fel som Traskungen ansvarar för åtar sig Traskungen att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Traskungen har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Traskungen är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i Traskungens sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Traskungen eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Traskungen. Traskungens ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Traskungen med anledning av fel. Traskungen ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, eller andra skador.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Traskungen gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Traskungens anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

 1. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Traskungen rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på Traskungens webbsida.

 1. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning sker mot faktura efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Traskungens bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadag. Vid försenad betalning har Traskungen rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader..

Traskungen tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Traskungen måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Traskungen.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har Traskungen rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller kräva annan säkerhet för utförandet av Tjänsten. 

 1. Beställning och orderbekräftelse

Genom att beställa Tjänsten accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

 1. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Traskungens webbsida möjliggör för besökare att lämna Traskungens webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Traskungen och Traskungen bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Traskungen tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Traskungen av aktuell webbsida.

 1. Traskungen webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Traskungens webbsida ägs av Traskungen eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Traskungen. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Traskungen.

 1. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Traskungens webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Traskungen. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Traskungen detta samt byta sitt lösenord.

 1. Personuppgifter

När Traskungen är personuppgiftsansvarig

Traskungen kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Traskungens integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Traskungen bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Traskungens behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

När Traskungen agerar personuppgiftsbiträde åt kunden

I de fall Traskungen behandlar personuppgifter för Kundens räkning gäller följande.

Kunden är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med svensk lag. Traskungen får endast behandla personuppgifter i enlighet med kundens skriftliga instruktioner och inte för några andra ändamål.

Traskungen ska vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de personuppgifter som behandlas för kundens räkning. Fjärrdiagnostik eller motsvarande förfarande får utföras av Traskungen efter kundens (dvs. inte varje enskild slutanvändares) skriftliga medgivande. Traskungen ska utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av kundens personuppgifter.

Om behandlingen av personuppgifter sker via kundens utrustning åtar sig kunden att tillse att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna finns på plats.

Traskungen får avtala med underbiträde om uppfyllande av Traskungens åtaganden om behandling av personuppgifter inom ramen för avtalet. Traskungen svarar i dessa fall för att underbiträdets hantering av personuppgifter sker i enlighet med kundens instruktioner och att underbiträdet är bunden av motsvarande villkor som Traskungen enligt detta avsnitt. Traskungen ska på kundens skriftliga begäran meddela kunden vilka underbiträden som behandlar personuppgifter för kundens räkning och i vilket land behandlingen äger rum. Kunden har rätt att frånträda avtalet om kunden motsätter sig ett visst underbiträde.

Traskungen har rätt att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES så länge detta är förenligt med svensk lag. Om ett underbiträde kommer att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES ska Traskungen tillse att underbiträdet undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare i tredje land eller liknande skriftligt avtal om det saknas en annan laglig grund för överföringen. Traskungen ska ha rätt att som ombud för kunden underteckna det avtalet.

Kunden har rätt att en (1) gång per år, och senast inom tre (3) månader från det att uppdraget slutfördes, begära att få ta del av logghistorik och annan dokumentation som behövs för att säkerställa att Traskungen lever upp till kundens krav på personuppgiftsbehandlingen och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. Granskningen ska ske på kundens egen bekostnad och, om Traskungen begär det, genom en oberoende tredje man. Traskungen ska tillåta de inspektioner som myndighet enligt lag kan kräva för personuppgifters behandling. Traskungens kostnader i samband med genomförande av sådan granskning får debiteras kunden.

Traskungens ska inte behandla personuppgifter för kundens räkning under längre tid än vad som behövs för att fullgöra sitt åtagande mot kunden. Traskungen ska senast tre (3) månader från det att åtagandet upphörde se till att kundens personuppgifter raderas. Om Traskungen lagrar personuppgifter för kundens räkning, får Traskungen inte radera personuppgifterna innan kunden meddelats om att radering kommer att ske.

 1. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska (”SCC”) också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Traskungen ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

 1. Force Majeure

Traskungen äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Traskungens kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

 1. Övrigt

Traskungen förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Traskungens webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Traskungens skriftliga samtycke.

Traskungen förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Se ovan.
Uppdaterats 2017-12-24 och gäller f.o.m 2018-01-01

BETALNINGSVILLKOR

10 dagar netto om inget annat anges på fakturan.

Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 11% per månad.

 

FÖRETAGSUPPGIFTER

Org.nr. 556917-4062

Bankgiro. 145-7316

Godkänd för F-skatt.

Vi erbjuder torktrasor och absorptions material till städföretag och industrin.

Vi har förmågan att leverera från små till stora volymer utav högsta kvalité, till mycket bra och konkurrens kraftiga priser.

Med rätt storlekar och ett generöst sortiment så strävar vi efter att expandera för att täcka de flesta behov som finns inom branschen.

Våra trasor är tvättade och förpackade (10 kg / pack) så ni alltid får en ren leverans.

Med 30 års erfarenhet inom den textila branschen har vi bred kompetens, hög kvalité och den bästa servicen att erbjuda våra kunder.

Välkommen att skicka in en offert för att få marknadens bästa priser.